Privacyverklaring

Praktijk Stemgebruik Communicatie & Presentatie houdt zich aan de Internationale Ethische Code:
http://www.nobco.nl/gedragscode

Praktijk Stemgebruik Communicatie & Presentatie verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van het aanbod van deze praktijk en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • – Voor- en achternaam
 • – Geboortedatum
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • – Bankrekeningnummer
 • – Medische gegevens

Praktijk Stemgebruik Communicatie & Presentatie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: medische gegevens die van belang zijn voor de behandeling.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Praktijk Stemgebruik Communicatie & Presentatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Het verrichten van de afgesproken diensten, dossiervorming om doelen en voortgang vast te leggen (behandelplan en evaluatie).
 • – Het geven van nazorg of andere begeleiding
 • – Het incidenteel attenderen op evenementen die van belang kunnen zijn voor het verrichten van de afgesproken diensten
 • – Het afhandelen van jouw betaling
 • – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • – Praktijk Stemgebruik Communicatie & Presentatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomaseerde besluitvorming:

Praktijk Stemgebruik Communicatie & Presentatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

5 jaar, zoals voor de belastingdienst gevraagd.
Delen van persoonsgegevens met derden doen wij alleen in overleg en met toestemming.

Praktijk Stemgebruik Communicatie & Presentatie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Stemgebruik Communicatie & Presentatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anke@stemgebruik.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Praktijk Stemgebruik Communicatie & Presentatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Praktijk Stemgebruik Communicatie & Presentatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jmboereboom@planet.nl.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jmboereboom@planet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijnen

Praktijk Stemgebruik Communicatie & Presentatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volg Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard:

 • – Naam: 5 jaar wettelijk
 • – E-mailadres: 5 jaar wettelijk
 • – Telefoonnummer: 5 jaar wettelijk
 • – IBAN: 5 jaar wettelijk
 • – behandelgegevens: 5 jaar voor eventuele vervolgbehandeling

Praktijk Stemgebruik Communicatie & Presentatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Stemgebruik Communicatie & Presentatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Er wordt gebruik gemaakt van Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.